Tilbakemelding fra Bodø på studietur til Aalborg kommune 


Vi ble virkelig imponert!:

En administrasjon/ansatte som innehar en felles holdning til at den enkelte borger skal få hjelp til å bruke egne ressurser så lenge det er mulig.

En felles grunntanke om at egenmestring, aktivitet og fellesskap er viktige bærebjelker for et godt og aktivt liv uansett hvor i kommunen innbyggere henvender seg

Akutt tjeneste, kartlegging, rehabilitering, velferdsteknologi, hjelpemidler, aktivitetstilbud – tiltak som er helt nødvendige for å kunne bistå brukere i egenmestring og selvstendighet – men som krever en investering over tid for å kunne høste i fremtiden. Investering i kompetanse, holdninger, tiltak, hjelpemidler, tjenester mm

Dette krever:

Systematisk arbeid i fht ansatte og brukernes holdninger, samt i alt arbeid alle steder hvor brukere er i kontakt for bistand. God kartlegging fra saksbehandlerne i Visitasjonsavdelingen, bruk av tverrfaglig kompetanse – spesielt ergoterapeuter, og hva må investeres for at brukere skal fungere mest mulig selvstendig. Viktig for om mulig hindre bruk/behov for øvrige tjenester. God kompetanse fra alle ansatte i hele kommunen om felles visjon og mål med brukernes autonomi og selvstendighet i fokus.


Bodø kommune opplever å ha administrativ forståelse for, og er på god vei til å implementere i egen avdeling, gode holdninger til at egenmestring og selvstendighet ikke bare er viktig for brukerne, men helt nødvendig for bærekraftige tjenester i fremtiden. Dette er et fokus som ikke avtar overfor brukere, medarbeidere, administrasjon og politikere, men som vi må holde høyt kontinuerlig. Vi må arbeide målrettet mot politisk nivå på at det koster å investere i kompetanse, organisasjons- og handlingsendring for en bærekraftig fremtid innenfor helse- og omsorgstjenester. Aalborg kommune har hatt en overordnet visjon for å kunne klare pliktene over mange år. For Bodø kommune opplever vi å ha kommet et stykke på vei med fokus på egenmestring for brukerne og myndig-gjorte medarbeidere som stoler på egne vurderinger og tar ansvar. Det er motiverende å se at det arbeidet vi står i nå nytter, men vi trenger også å få gode ideer til ytterligere tiltak for fortsatt å kunne gi gode tjenester i fremtiden. Med investeringen i potensialet hos den enkelte bruker, vil vi demme opp for en økonomisk og kompetanse-messig utvikling som ikke er bærekraftig for fremtiden.

Leder for tildelingskontoret, Marit Larsen