Stine Bøe Gundersen, Head of Unit, Department of Radiology, Diakonhjemmet Sykehus

«Jeg er leder for 38 personer. På min arbeidsplass er det høyt tempo og til dels krevende arbeidsoppgaver. I 2018 hadde vi et unormalt høyt fravær på over 13% og noe måtte gjøres. Som leder kunne jeg ikke sitte å se på at fraværet økte eller forholdt seg høyt måned etter måned. Jeg meldte meg derfor på kurs i håp om å få konkrete verktøy å jobbe med, og for å få ned fraværet. Valget falt på Gaudio og kurs med Helle Kanaris, et fyrverkeri av et menneske, fantastisk direkte og super inspirerende. Det beste med kursene jeg deltok på er at Helle Kanaris er stinn av erfaring, troverdig, og ga meg konkrete tips som enkelt kunne innføres. Jeg kom tilbake på jobb full av inspirasjon, og iverksatte tiltak fra dag en. Det første som ble gjort var å innføre ny rutine for varsling og oppfølging av egenmeldt fravær. I tillegg til en bevisstgjøring rundt arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter i et sykefravær. I tillegg kartla vi tilretteleggingsmuligheter for alle ansatte-grupper. Dette hadde umiddelbar effekt. Helt fantastisk. Fraværs-telefonene sluttet å komme. Det neste som ble gjort var å innføre arbeidsglede-grupper. Det var mange som var positive, men vi hadde også de som ikke trodde på dette. Arbeidsglede-tiltakene har vist seg å være veldig populære for alle. Vi erfarer at det ikke nødvendigvis er hva som blir gjort som er det vesentlige, men at det blir gjort noe. Og ringvirkningene er gode. Vi har fått inn en endring hos oss hvor vi har gått fra «det er greit å være borte, tenk på deg selv», til at «det er veldig viktig at du kommer på jobb». Vårt fravær er nå redusert til 2,76 % hittil i år. Jeg anbefaler på det varmeste disse kursene til andre ledere, tillitsvalgte, verneombud ol. Både for de som allerede har utfordringer, men vel så mye til de som vil være føre var.»Gunn Røstad, Kommunalsjef oppvekst, Hitra kommune

«I prosjektet «Sykefraværsoppfølging i et nærværsperspektiv» har Helles bidrag vært av stor betydning i forhold til innretning av prosjektet og implementering av våre nye rutiner. Hennes fokus på visjons- og misjonsarbeid, samt arbeid med verdigrunnlaget på den enkelte enhet, har satt nærværsarbeidet i en helhetlig sammenheng. På denne måten har nærværsarbeidet blitt en del av organisasjonsutviklingen, på lik linje med den faglige utviklingen på tjenesteområdene. Helles bidrag i forhold til å «stramme opp» våre nye rutiner, har også gitt stor effekt. Hun har bidratt til å vektlegge en tydelighet og fasthet i møte med ansatte, noe som har vært en god støtte for ledergruppen som helhet, men også for den enkelte leder. Strukturen og innholdet i Helles veiledning har gitt Hitra kommunes ledere gode praktiske verktøy, både i forhold til å jobbe med nærværsarbeid, men også i forhold til dialogen med ansatte sett i lys av «den motiverende samtalen». Stor takk til deg, Helle!»